THEUNIS VASTGOED BVBA,

gevestigd aan Kanaalweg 2A bus 21 te 3550 Heusden-Zolder BELGIE,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kanaalweg 2A bus 21 te 3550 Heusden-Zolder

+32 498/73.32.06

Inge Theunis is de Functionaris Gegevensbescherming van Theunis Vastgoed BV. Hij/zij is te bereiken via info@theunisvastgoed.be

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Theunis Vastgoed BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Theunis Vastgoed bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

– Theunis Vastgoed kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Theunis Vastgoed en volgens de instructies van Theunis Vastgoed te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Theunis Vastgoed’ genoemd)

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Theunis Vastgoed BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Theunis Vastgoed verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Theunis Vastgoed?
CategorieVoorbeeldenContext
1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder) 2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurderNaam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.  Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van Theunis Vastgoed (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.
Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaardeDeze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Theunis Vastgoed opgevraagd bij de overheid of technische experten.
Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontractInformatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.
Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomstRijksregisternummerDeze gegevens worden door u verstrekt Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.
Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.  Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan Theunis Vastgoed wanneer Theunis Vastgoed de functie van syndicus uitoefent
Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicusBetalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd
Gegevens over de verrichtingen van Theunis Vastgoed met uDe informatie in verband met uw contacten met Theunis Vastgoed, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande Theunis Vastgoed, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Theunis Vastgoed (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)
Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klantInformatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Theunis Vastgoed zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.
Specifieke doeleinden voor verwerking persoonsgegevens

– Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Theunis Vastgoed rusten.

– Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen.

– Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Theunis Vastgoed, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen.

– In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

Wettelijke verplichtingen

Theunis Vastgoed dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Theunis Vastgoed moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt. Hieronder vallen onder meer:

– De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiëring van terrorisme.

– De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen.

– De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Theunis Vastgoed uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

Contractuele relaties tussen THEUNIS VASTGOED en u als klant

Alvorens contracten te sluiten dient Theunis Vastgoed soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

– Te reageren op uw verzoek.

– U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract.

– Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten.

– Uw bemiddelingsopdracht te vervullen

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Theunis Vastgoed een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Theunis Vastgoed worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract. Meer bepaald verwerkt Theunis Vastgoed uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

– Beheer van lopende contracten / bestelde diensten.

– Centraal management en algemeen beeld van de klanten.

– Het beheer van uw vastgoed.

– Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent Theunis Vastgoed kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

Gerechtvaardigde belangen van THEUNIS VASTGOED

Theunis Vastgoed verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Theunis Vastgoed ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

– Het personaliseren van de diensten van Theunis Vastgoed.

– De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

– Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Theunis Vastgoed, op basis van enquêtes bij klanten van Theunis Vastgoed, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan Theunis Vastgoed.

– Toezicht op de activiteiten van Theunis Vastgoed, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Theunis Vastgoed, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

– Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.

– De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken. Theunis Vastgoed zal hiervoor altijd toestemming vragen op voorhand.

– Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies-beleid (hieronder uiteengezet).

– Het bewaren van bewijsmateriaal. (archieven)

– De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Theunis Vastgoed of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

Specifiek gerechtvaardigd belang van THEUNIS VASTGOED : conventionele direct marketing

Theunis Vastgoed voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Theunis Vastgoed onder meer:

– De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen. (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)

– Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.

– De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders. (bvb. bij gebeurtenissen waar Theunis Vastgoed aanwezig was)

– Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.

– De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.

Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame. (elektronische direct marketing)

Theunis Vastgoed kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Theunis Vastgoed eerst uw specifieke toestemming te vragen. Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

Geautomatiseerde besluitvorming

Theunis Vastgoed BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Theunis Vastgoed BV) tussen zit. Theunis Vastgoed BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Skarabee, Teamleader, Google Agenda, Google Drive.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Theunis Vastgoed BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Theunis Vastgoed BV verstrekt uitsluitend aan derden enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Theunis Vastgoed behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht. Theunis Vastgoed kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Theunis Vastgoed bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

In sommige gevallen is Theunis Vastgoed bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

– Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken.

– Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek Theunis Vastgoed draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met:

– Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties.

– Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.

– Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.

– De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie Theunis Vastgoed dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Theunis Vastgoed gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld. In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Theunis Vastgoed ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Theunis Vastgoed zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Theunis Vastgoed en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

– Theunis Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Theunis Vastgoed BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@theunisvastgoed.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

– Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@theunisvastgoed.be

– Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Theunis Vastgoed BVBA, Kanaalweg 2A bus 21 te 3550 Heusden-Zolder.

– Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Theunis Vastgoed is verzonden

– Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website www.theunisvastgoed.be

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Theunis Vastgoed niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

Recht om een klacht in te dienen

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

– Per post : Theunis Vastgoed BVBA, Kanaalweg 2A bus 21 te 3550 Heusden-Zolder

– Per e-mail : info@theunisvastgoed.be

– Telefonisch : 0498/73.32.06

– Via het contactformulier op onze website : www.theunisvastgoed.be

Theunis Vastgoed BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Theunis Vastgoed BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@theunisvastgoed.be

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Theunis Vastgoed gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Theunis Vastgoed onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Theunis Vastgoed u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Theunis Vastgoed BV vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Theunis Vastgoed BV -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Theunis Vastgoed BV wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Daarom schuilen er enkele technieken achter onze website, zoals cookies en scripts. Die technieken noemen we hierna voor het gemak cookies.

In deze cookiesverklaring willen we je duidelijk en eenvoudig uitleggen welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen. We vertellen je ook hoe jij die cookies kan controleren. Theunis Vastgoed BV wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar website zoveel mogelijk waarborgen. Theunis Vastgoed BV heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Theunis Vastgoed BV-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Theunis Vastgoed BV aanbiedt en die toegang geven tot Theunis Vastgoed BV content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in onze terms & conditions van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Theunis Vastgoed BV kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Theunis Vastgoed BV-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Waar komen cookies vandaan?

Op basis van de herkomst van cookies maken wij een onderscheid tussen eerstepartij- en derdepartijcookies.

Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn directe cookies die wijzelf beheren. Ze zijn eigen aan onze website. Het aanmaken en opslaan van deze (functionele) cookies gebeurt op de website zelf en worden geplaatst om bijvoorbeeld uw taalvoorkeur op te slaan.

Derdepartijcookies

Derdepartijcookies zijn cookies die niet wijzelf, maar een derde partij beheert of plaatst. Dat gebeurt tijdens je bezoek of gebruik van onze website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door je bezoek of gebruik van een onlinedienst naar derden worden gestuurd. Dat zijn bijvoorbeeld socialemediacookies of cookies van google, die ervoor zorgen dat je advertenties te zien krijgt. Voorbeelden van die sociale media zijn Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn en Twitter. Die derden kunnen via onze website cookies plaatsen om gegevens te verzamelen.

Wijzelf hebben geen invloed op wat die sociale media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je graag naar de verklaringen die de derden hierover op hun eigen websites geven. Let wel op dat die verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Hoewel wij deze cookies dus niet zelf beheren of plaatsen, doen wij er toch alles aan om de plaatsing ervan door derde partijen via onze website zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze website beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en de website die je bezoekt over het algemeen makkelijker en sneller. Ze helpen je bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of (mobiele) applicatie.

We gebruiken cookies ook om het surfgedrag van onze bezoekers in kaart te brengen. Hoe ben je op onze website terechtgekomen? Hoelang heb je onze (mobiele) website gebruikt? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze websites en (mobiele) applicaties waar nodig verbeteren, en inspelen op de voorkeuren en noden van jou en al onze andere gebruikers. Ten slotte kunnen we die data gebruiken om rapporten of overzichten mee te maken.

Hoe kan u het gebruik van cookies op deze website weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings(externe link)

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647(externe link)

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen(externe link)

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042(externe link)

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Theunis Vastgoed BV op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Cookies om het gebruik van onze website te meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers, proberen we continu te meten, volledig in wetgeving met de GDPR-richtlijnen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke pagina’s het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij cookies. Wij zijn enkel geïnteresseerd van welk land onze bezoekers komen. Deze data is dus ongepersonaliseerd en wordt enkel intern gebruikt.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen… Hierdoor zijn we in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor u. De statistieken en overige rapportages herleiden we niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

– Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.

– Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s.

– Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

– Het bepalen van de regio of land vanwaar de bezoeker onze website bezoekt.

– Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven.

– Het optimaliseren van de website.

Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie en voor welke doeleinden:

Google Analytics

Naam van cookie: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Doel: Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.

Website: https://theunisvastgoed.be/

Cookie(s) geplaatst door: Theunis Vastgoed BV

Ontvangers van de gegevens: Theunis Vastgoed BV

Geldigheid: geldigheid van maximaal 2 uur, volgens browser inspector tools